USNESENÍ z 28. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 28. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27. prosince 2012 na radnici v Kasejovicích.

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/359/2012 - program jednání rady
 • RM/360/2012 - změny v rozpočtu města č. 14/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/361/2012 - Mateřské škole Kasejovice nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku – herních prvků na zahradu v celkové výši 45 000 Kč
 • RM/362/2012 - prodloužení pronájmu části pozemků parc. č. 138/1, 138/5, 138/6, 1303/1 v k. ú. Újezd u Kasejovice panu Josefu Kalbáčovi, Újezd na 1 rok tj. do 31.12.2013
 • RM/363/2012 - pronájem pozemku parc. č. 957 v k. ú. Polánka vodní plochy (rybník Malý Žabokrk) včetně přilehlých ploch Mysliveckému sdružení Čihadlo Kasejovice
 • RM/364/2012 - Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě č. 1/2012 o poskytnutí příspěvku na rok 2012 TJ Sokol Kasejovice – změna účelu čerpání

SOUHLASÍ:

 • RM/365/2012 - s přijetím finančních darů Mateřskou školou Kasejovice od Agrochov Kasejovice-Smolivec a.s., Klaus Timber a.s. Kladrubce a paní Květy Křenkové
 • RM/366/2012 - s přijetím finančního daru Základní školou Kasejovice od Václava Blovského, Dožice
 • RM/367/2012 - s umístěním anténního stožáru na objekt vodárny v Kasejovicích firmou Konet s. r. o. Blatná
 • RM/368/2012 - s výpovědí pronájmu pozemků s paní Lazarikovou, panem Vojtěchem Šollem a Agraspol Předmíř

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/369/2012 - zprávu KÚPK o výsledku průběžné kontroly příspěvkových organizací Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih a Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih s výsledkem šetření, že nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů
 • RM/370/2012 - žádost manželů Šimůnkových o odprodej části pozemku v k. ú. Kasejovice

PROJEDNALA:

 • RM/371/2012 - pronájem pozemků v k. ú. Chloumek a stanovila cenu za pronájem pozemku 3 Kč/1m2
 • RM/372/2012 - vyúčtování vodného a stočného za období 1-9/2012

POVĚŘUJE:

 • RM/373/2012 - MVDr. Václava Červeného jednáním s panem Machovcem a paní Holečkovou ve věci pronájmu pozemků v k. ú. Chloumek.

STANOVUJE:

 • RM/374/2012 - cenu za pronájem anténního stožáru umístěného na objektu vodárny na 400 Kč/měsíc bez DPH s tím, že fakturace bude provedena jednou za rok

OCEŇUJE:

 • RM/375/2012 - plot u fotbalového hřiště při komunikaci I/20 cenou 70 000 Kč
 • Kasejovicích dne 27. prosince 2012

  Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
  MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
  Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
  Václav KALBÁČ, člen rady
  Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.01.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.01.2013