USNESENÍ z 29. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 29. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30. ledna 2013 na radnici v Kasejovicích.

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

  • RM/376/2013 - program jednání rady
  • RM/377/2013 - změny v rozpočtu města č. 1/2013, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
  • RM/378/2013 - záměr odprodeje části pozemku parc. č. 1335/1 v k. ú. Újezd s věcným břemenem – přístup k domu sousedícím s č.p. 30
  • RM/379/2013 - ZO Českého svazu ochránců přírody ve Spáleném Poříčí finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč
  • RM/380/2013 - finanční příspěvek z Programu přímé podpory neziskových organizací ve výši 10 000 Kč HBC Kasejovice
  • RM/381/2013 - vnitřní směrnici pro evidenci a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

NESOUHLASÍ:

  • RM/382/2013 - s odprodejem části pozemku parc. č. 505/17 v k. ú. Kasejovice (u řadových bytovek)
  • RM/383/2013 - s navýšením ceny vodného a stočného a to i v roce 2014

SOUHLASÍ:

  • RM/384/2013 - se zněním nájemní smlouvy mezi Městem Kasejovice a Konet s.r o. Blatná
  • RM/385/2013 - s tím, aby Město Kasejovice nebylo nadále členem Honebního společenstva a spolupráce města a společenstva se řídila „Dohodou o přičlenění honebních pozemků“

Kasejovicích dne 30. ledna 2013

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 01.02.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.02.2013