USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovic

USNESENÍ z 3. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26. ledna 2011 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice:

SOUHLASÍ:

RM38/2011 - se zněním dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na propanovou nádrž umístěnou u č. p. 11 v Řesanicích.

RM39/2011 - se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemku st. p. č. 37 o výměře 592 m2 v k . ú. Řesanice s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

RM40/2011 - se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby STL plynovodního řadu a přípojky na pozemku parc. č. 1574/3 v k. ú. Kasejovice s RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem

RM41/2011 - se zněním Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením a provozováním distribuční soustavy na pozemcích par. č. 1694, PK 1549/1, PK 479/14, PK 1622, parc. č. 1549/6 v k. ú. Kasejovice s ČEZ Distribuce a. s., Děčín

SCHVALUJE:

RM42/2011 - program 3. jednání Rady města Kasejovice

RM43/2011 - platový výměr ředitele Základní školy Kasejovice a ředitelky Mateřské školy Kasejovice s platností od 1.1. 2011

RM52/2011 - změny v rozpočtu města č. 1/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

JMENOVALA:

RM44/2011 - členy Komise rady města pro rozvoj obcí: Karla Fialu, Jindřicha Pohanku, Jiřího Slavíčka, Václava Kalbáče, Vojtěcha Havlíka, Jindřišku Šmídovou

PROJEDNALA:

RM45/2011 - připojištění majetku města a pověřuje starostku města doplněním podkladů pro stanovení nejvýhodnějšího připojištění majetku města do příštího jednání rady

RM46/2011 - užívání veřejného prostranství za účelem dlouhodobého parkování včetně parkování v obytných zónách

RM47/2011 - problematiku budov, které mají různé majitele a nejsou zkolaudovány ani evidovány na katastru nemovitostí

POVĚŘUJE:

RM48/2011 - starostku města jednáním ve věci pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 98 – bývalá Kavárna Pohoda za podmínek, které zabezpečí užívání prostor, jenž nebude v rozporu s veřejným zájmem

BERE NA VĚDOMÍ:

RM49/2011 - odstoupení Ondřeje Varmuži, bytem Rokycany od smlouvy o smlouvě budoucí ze dne 8.1. 2009 o přidělení pozemku parc. č. 1153/2 v k. ú. Kasejovice

RM50/2011 - odpověď pana Stanislava Levého ve věci neuhrazené faktury Městem Kasejovice za úklid sněhu

RM51/2011 - informace z obce o:
- možnosti koupit stodolu pana Tůmy za 300 000 Kč u nádraží za účelem skladování techniky města
- plánované opravě komunikace v Kladrubcích
- plánované výstavbě parkovacích míst u zdravotního střediska uvnitř areálu a opravy střechy střediska

V Kasejovicích dne 29. ledna 2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.01.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.02.2011