USNESENÍ z 32. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. dubna 2013 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/424/2013 - změny rozpočtu č. 5/2013, jenž jsou nedílnou součástí usnesení.
 • RM/425/2013 - žádost Junáka Plzeň, 33. skautského oddílu Šíp o povolení provozu letního tábora v termínu od 29.6. do 13.7. 2013 na tábořišti za Přebudovským rybníkem a sběr dřeva v době konání tábora
 • RM/426/2013 - žádost Junáka Plzeň, 23 odd. Severka o povolení provozu letního tábora na „Maškojc“ louce u Přebudova v termínu od 29.6. do 21.7. 2013
 • RM/427/2013 - přidělení bytu v DPS Kasejovice paní J. Červenkové, bytem Kasejovice 297
 • RM/428/2013 - přidělení bytu v DPS Kasejovice panu Václavu Jiřincovi
 • RM/429/2013 - finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Kasejovic na uspořádání oslav 110. výročí založení sboru

PROJEDNALA:

 • RM/430/2013 - žádost Klatovského rybářství o stanovisko k vlastnictví zemědělské stavby v k. ú. Kladrubce na pozemku parc. st. č. 76/2 a 76/1
 • RM/431/2013 - žádost pana Martina Horáka o odkoupení hasičské Tatry 613
 • RM/432/2013 - spotřebu elektrické energie v kulturních zařízeních v jednotlivých obcích a respektuje spotřebu v těchto zařízeních do 10 000 Kč
 • RM/433/2013 - žádost pana Vlastimila Valty, bytem Lnáře o směnu pozemků v k. ú. Kladrubce s tím, že předmětem směny budou pozemky, na kterých se nachází fotbalové hřiště a přilehlé olšiny ve srovnatelné výměře a které jsou v jeho vlastnictví

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/434/2013 - žádost paní Heleny Týcové o prodloužení Smlouvy o výpůjčce budovy č. p. 37 na st. parc. č. 53 v k. ú. Újezd u Kasejovic
 • RM/435/2013 - zájem pana Šampalíka, bytem Horažďovice o směnu pozemků v k. ú. Řesanice

JMENUJE:

 • RM/436/2013 - členy výběrového komise na dodavatele akce „Výstavba sběrného dvora“: A.Vochová, Z. Kučerová, Ing. M. Čápová – náhradníci MVDr. Červený, V. Jakubčík, s. Netrvalová

SOUHLASÍ:

 • RM/437/2013 - se zněním Smlouvy o pronájmu pozemku v majetku Města Kasejovice
 • RM/438/2013 - vyzvat Státní pozemkový úřad, jako majitele pozemků parc. č. 507/2 a 483/3 v k. ú. Kasejovice, k účelnému využití pozemků v souladu s územním plánem
 • RM/439/2013 - se zakoupením asfaltového recyklátu

NESOUHLASÍ:

 • RM/440/2013 - s uzavřením pobočky České spořitelny v Kasejovicích a pověřuje starostku města, aby seznámila Českou spořitelnu se stanoviskem rady města

STANOVUJE:

 • RM/441/2013 - pro daňové účely cenu pozemku parc. č. 1742 v k. ú. Kasejovice - 3 913 Kč, parc. č. 1741 v k. ú. Kasejovice - 1 350 Kč a parc. č. 479/33 v k. ú. Kasejovice – 3 800 Kč

Kasejovicích dne 29. dubna 2013

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.05.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.05.2013