USNESENÍ z 34. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 34. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.6.2013 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/457/2013 - program 34. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/458/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/459/2013 - odměny řediteli Základní školy Kasejovice a ředitelce Mateřské školy Kasejovice za výsledky hospodaření
 • RM/460/2013 - nákup elektrické stoličky a elektrické pánve pro školní jídelnu MŠ Kasejovice z finančních prostředků investičního a rezervního fondu školy
 • RM/461/2013 - pronájem částí pozemků parc. č. 797/1 a 846/2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic o celkové výměře cca 100 m2 panu Jiřímu Žáčkovi
 • RM/462/2013 - žádost Sboru dobrovolných hasičů Chloumek o zakoupení nových pracovních stejnokrojů PS2 v počtu 7 kusů
 • RM/463/2013 - záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Přebudov, Podhůří u Nepomuka, Kladrubce a Nová Ves, podmínky pronájmu a vyhlášení poptávky na pronájem
 • RM/464/2013 - žádost pana Václava Šlehůbra o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/465/2013 - finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč z Programu podpory neziskových organizací pro SDH Kladrubce na pouťový turnaj v malé kopané v Kladrubcích
 • RM/466/2013 - změnu bankovního účtu z České spořitelny na Poštovní spořitelnu
 • RM/467/2013 - uzavření smlouvy s auditorem Ing. Janem Nozarem na přezkoumání hospodaření města Kasejovice na rok 2013
 • RM/468/2013 - smlouvu o dílo s SDH Chloumek na sečení veřejného prostranství v Chloumku

POVĚŘUJE:

 • RM/469/2013 - starostku města Kasejovice k uzavření smlouvy o dílo s SDH Chloumek na sečení veřejného prostranství v Chloumku
 • RM/470/2013 - místostarostu města Kasejovice k jednání s vedením Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje ve věci využití hasičské techniky a nezbytného vybavení jednotky SDH Kasejovice
 • RM/471/2013 - starostku města Kasejovice k jednání ve věci obnovení pasportu dopravního značení na místních komunikacích
 • RM/472/2013 - místostarostu města Kasejovice k jednání ve věci bezúplatného převodu vybraných pozemků na město Kasejovice
 • RM/473/2013 - starostku města Kasejovice k jednání s praktickou lékařkou MUDr. Hanou Černochovou ve věci provozování ordinace v Kasejovicích a vyklizení suterénních prostor zdravotního střediska

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/474/2013 - oznámení o uzavření Mateřské školy v Kasejovicích v době od 29.7. do 31.8.2013
 • RM/475/2013 - oznámení o uzavření školní družiny Základní školy v Kasejovicích v době letních prázdnin od 1.7. do 31.8.2013
 • RM/476/2013 - žádost Ing. Pavla Škardy o zakoupení hasičského vozu Tatra 613
 • RM/477/2013 - obnovení pasportu dopravního značení na místních komunikacích
 • RM/478/2013 - oznámení Pionýrské skupiny Nepomuk o provozu táborové základny v Přebudově

SOUHLASÍ:

 • RM/479/2013 - s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč od Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. pro Základní školu Kasejovice

NESCHVALUJE:

 • RM/480/2013 - finanční příspěvek ve výši 4.000 Kč p. Vladimíru Šírkovi na výtvarnou prezentaci na mezinárodním festivalu výtvarných projektů Chebské dvorky

V Kasejovicích 26.6.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady 
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.07.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.07.2013