USNESENÍ z 35. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.7.2013 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/481/2013 - program 35. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/482/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/483/2013 - záměr pronájmu pozemku č. 1153/2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/484/2013 - pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Kladrubce, Přebudov, Podhůří u Nepo- muka a Nová Ves u Horažďovic firmě Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. za cenu 2.530,- Kč/ha/rok
 • RM/485/2013 - záměr pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Kasejovice a Polánka u Kasejovic a stanovuje pravidla pro pronájem (viz seznam pozemků v příloze)
 • RM/486/2013 - nabídku p. Vladimíra Šírka, Řesanice na obnovení pasportu dopravního značení na místních komunikacích
 • RM/487/2013 - žádost firmy P.R.O. Servis o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích parc. č. 1694, 1549/8 a 1549/1 v k.ú. Kasejovice za účelem vedení energetického zařízení
 • RM/488/2013 - odprodej skladu na parc. č. 405 v k.ú. Kasejovice od Českých drah (Správa železniční dopravní cesty, s.o. Praha)
 • RM/489/2013 - opravu zbývajících křížků v majetku města
 • RM/490/2013 - provedení nátěru podlahy v tělocvičně p. Karlem Horalem, Plzeň

SOUHLASÍ:

 • RM/491/2013 - s výběrem firmy Vavřík stavby, s.r.o. na provedení akce „Výstavba sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice“ za cenu 2.399.950,95 Kč bez DPH s tím, že odborný stavební dozor definuje problematické body nabídky a dohlédne na kvalitní plnění
 • RM/492/2013 - s podpisem souhlasného prohlášení, na základě kterého bude v katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo státu u části pozemků, které se nacházely pod komunikací č. I/20 ke dni účinnosti zákona č. 172/1991, tj. k 24.5.1991, a to po vyjasnění některých problémů (stavby - kanalizace, studny, chodníky) a splnění požadavku na zřízení věcného břemene k majetku Města Kasejovice.

POVĚŘUJE:

 • RM/493/2013 - starostku města Kasejovice k uzavření nájemní smlouvy s firmou Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. na pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Kladrubce, Přebudov, Podhůří u Nepomuka a Nová Ves u Horažďovic
 • RM/494/2013 - místostarostu města Kasejovice k jednání ve věci výzvy k odstranění pevné překážky u silnice v obci Přebudov na odboru dopravy Krajského úřadu Plzeňského kraje
 • RM/495/2013 - starostku města Kasejovice k uzavření smlouvy o dílo na akci „Výstavba Sběrného dvora odpadů pro město Kasejovice“ s firmou Vavřík stavby, s.r.o.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/496/2013 - výzvu Městského úřadu Nepomuk k odstranění pevné překážky v obci Přebudov
 • RM/497/2013 - informaci o změně podmínek smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu nájemního bydlení
 • RM/498/2013 - žádost Lucie Rolníkové a Jana Kuncla o odprodej pozemku č. 503/1 v k.ú. Kasejovice

V Kasejovicích 29.7.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.07.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.08.2013