USNESENÍ z 37. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 37. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.9.2013 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/520/2013 - program 37. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/521/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice za měsíc září 2013
 • RM/522/2013 - žádost Základní školy Kasejovice o finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč na projekt „Kasejovice Zwiesel, Poznáváme naše bavorské sousedy“ a na dopravu pro žáky na Veletrh perspektivy řemesel do Stoda
 • RM/523/2013 - odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice na rok 2013 po změně v měsíci srpnu 2013
 • RM/524/2013 - návrh smlouvy o pronájmu hrobových míst na období 1.1.2014 – 31.12.2023 s tím, že výše poplatku za pronájem se nemění (400 Kč/10 let za jednohrob nebo urnový hrob, 800 Kč/10 let za dvojhrob nebo hrobku)
 • RM/525/2013 - pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Újezd u Kasejovic firmě Agrochov Kasejovice – Smolivec, a.s. a pověřuje starostku k uzavření nájemní smlouvy za cenu 4.333,- Kč/ha/rok
 • RM/526/2013 - schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 920/15 o výměře 189 m2 v k.ú. Chloumek u Kasejovic
 • RM/527/2013 - finanční příspěvek ve výši 9.996,- Kč Domovu Petra Mačkov na doplatek úhrady za poskytované sociální služby pro Lenku Fraitovou
 • RM/528/2013 - zadání zakázky na opravu vnitřního vodovodu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích firmě Instalatérství Milan Hrachovec, Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/529/2013 - se zadáním poptávky na zimní údržbu místních komunikací za stejných podmínek jako v loňském roce
 • RM/530/2013 - s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Kasejovice, STL ply- novod – III. etapa“ a pověřuje starostku jejím podpisem

NESCHVALUJE:

 • RM/531/2013 - žádost pana Ondřeje Tesaře o koupi pozemků parc. č. 116/3 a 115/6 v k.ú. Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/532/2013 - žádost p. Zoltána Baloga o pronájem pozemků parc. č. 245/8 a 281 v k.ú. Podhůří u Nepomuka a pověřuje místostarostu k jednání se žadatelem o podmínkách pronájmu
 • RM/533/2013 - žádost Ing. Zuzany Palodové o koupi pozemku parc. č. 684 v k.ú. Polánka u Kasejovic a pověřuje starostku k dalšímu jednání se žadatelkou
 • RM/534/2013 - žádost obce Mladý Smolivec o koupi hasičské Avie a kropičky na cisternovou automobilovou stříkačku s tím, že v současné době o odprodeji město neuvažuje
 • RM/535/2013 - jednání ve věci žádosti paní Lucie Rolníkové o koupi části pozemku parc. č. 503/1 v k.ú. Kasejovice za účelem výstavby rodinného domu
 • RM/536/2013 - informaci o dotacích na nájemní bydlení ze Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů
 • RM/537/2013 - informaci o dlužnících nájemného v obecních bytech
 • RM/538/2013 - výsledek kontroly Úřadu práce Plzeň-jih na úseku pečovatelské služby

POVĚŘUJE:

 • RM/539/2013 - starostku k dalšímu jednání ve věci neoprávněného užívání obecních pozemků v lokalitě za řadovými domky v Kasejovicích (u bývalého Šumavanu) a o zpětném uhrazení nájemného

V Kasejovicích 30.9.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.10.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.10.2013