USNESENÍ z 38. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 38. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30.10.2013 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/540/2013 - program 38. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/541/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice za měsíc říjen 2013
 • RM/542/2013 - plán inventur města Kasejovice na rok 2013
 • RM/543/2013 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku č. 103/1 (PK) v k.ú. Řesanice
 • RM/544/2013 - prodloužení nájemních smluv na byty v domě čp. 11 v Řesanicích pouze těm nájemcům, kteří řádně platí nájemné
 • RM/545/2013 - řád veřejného pohřebiště s platností od 1.1.2014 RM/546/2013 - Organizační směrnici č. 14 – Všeobecné zásady pro poskytování ochranných pracovních pomůcek, mycích a čisticích prostředků
 • RM/547/2013 - dva zástupce města Kasejovice do Školské rady Základní školy Kasejovice: MVDr. Václava Červeného a Marii Řehořovou
 • RM/548/2013 - žádost hokejbalového klubu HBC Kasejovice o finanční příspěvek z Programu neziskových organizací ve výši 12.000 Kč

JMENUJE:

 • RM/549/2013 - složení inventarizační komise k provedení řádné inventarizace majetku, pohledávek a závazků města Kasejovice k 31.12.2013

SOUHLASÍ:

 • RM/550/2013 - se zpracováním odborného projektu na úpravu parků a zelených ploch veřejného prostranství v Kasejovicích a jeho podáním do Operačního programu životního prostředí za účelem získání dotace
 • RM/551/2013 - s výsledkem výběrového řízení na nákup čistící komunální techniky v rámci projektu „Snížení prašnosti ve městě Kasejovice“ (Radek Ortcikr, Rakovník, cena 2.649.000 Kč bez DPH), souhlasí s návrhem smlouvy na dodávku stroje a pověřuje starostku k uzavření smlouvy s dodavatelem
 • RM/552/2013 - s přijetím daru ve výši 3.000 Kč od Blatenské strojírny Blatná, s.r.o. pro Základní školu Kasejovice

POVĚŘUJE:

 • RM/553/2013 - místostarostu k jednání s odbornou firmou ve věci zpracování projektu na úpravu parků a zelených ploch v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/554/2013 - jednání ve věci pronájmu pozemků parc. č. 245/8 a 281 v k.ú. Podhůří
 • RM/555/2013 - žádost města Kasejovice o bezúplatný převod pozemku parc. č. 1665/2 v k.ú. Kasejovice, na kterém se nachází místní komunikace III. třídy

V Kasejovicích 30.10.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 07.10.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.10.2013