Usnesení z 38. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 38. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 12. října 2005.

Rada obce Kasejovice:

Shválila:

 • 127/2005 volební řád pro volbu školské rady.
 • 128/2005 Dohodu o poskytnutí součinnosti při vybírání správních poplatků od Krajského úřadu.
 • 129/2005 Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti.
 • 130/2005 žádost pana(***) a paní(***), bytem Kasejovice o pronájem prostor ve zdravotním středisku a to na dobu určitou do 31. ledna 2006.
 • 131/2005 žádost pana(***) o zbudování vodoměrné šachty na obecním pozemku a kanalizační přípojky u domu č. p. 150 v Kasejovicích.
 • 132/2005 vstup obce Kasejovice do Zájmového sdružení právnických osob Prácheňska.
 • 133/2005 prodej bývalého areálu Šumavanu paní (***) s tím, že do 30. listopadu 2005 předloží kupující definitivní příslib o úvěru na koupi výše uvedeného objektu.
 • 134/2005 opravy božích muk v okolí Kasejovic panem (***).
 • 135/2005 žádost Základní školy Kasejovice o nákup DDHM a to vybavení učeben v přístavbě a 2 ks PC.
 • 136/2005 žádost SDH Kladrubce o příspěvek z programu přímé podpory neziskových organizací v částce 3000 Kč na uspořádání fotbalového turnaje.
 • 137/2005 žádost místní organizace ČČK Kasejovice o příspěvek z programu přímé podpory neziskových organizací v částce 3000 Kč na uspořádání dětské bálu a činnost org.
 • 138/2005 Základní škole Kasejovice stanovení výše pronájmu za užívání tělocvičny s tím, že občané trvale žijící v Kasejovicích a spádových obcí mohou nadále užívat tělocvičnu bezplatně.

Souhlasí:

 • 139/2005 se záměrem akciové společnosti AGROCHOV Kasejovice-Smolivec o modernizaci výkrmu býků v Chloumku.

Neschválila:

 • 140/2005 žádost slečny (***) o přidělení bytu ve zdravotním středisku.
 • 141/2005 žádost slečny(***) o přidělení bytu ve zdravotním středisku a žádost pana (***) o přidělení bytu ve zdravotním středisku.

Bere na vědomí:

 • 142/2005 žádost paní (***) o koupi domu č. p. 298.
 • 143/2005 - informace z obce:
  • prodej budovy České spořitelny
  • prodej bytů č. p. 360
  • stavební práce v obci
  • záměr ŘSD opravy komunikace v úseku křižovatky na Polánku – obrubníky
  • zvýšení dotace z Programu Leader
  • vyjádření Policie ČR, knihovna – vypovězení smlouvy.

Ukládá:

 • 144/2005 starostce obce dále jednat s panem (***) a ve spolupráci se Stavebním úřadem Obecního úřadu Kasejovice ohledně opravy božích muk v okolí Kasejovic.
 • 145/2005 starostce obce jednat se starostou JSDH Kasejovice o vyjasnění postavení obce vůči státu a naopak sboru vůči zřizovateli v souladu s platnými předpisy.

Zřizuje:

 • 146/2005 šestičlennou Radu školy Základní školy Kasejovice

Vyvěšeno na úřední desku: 12.10.2005

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.10.2005