USNESENÍ z 4. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 4. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 23. února 2011 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice:

SCHVALUJE:

RM53/2011  - program jednání 4. schůze Rady města Kasejovice

RM54/2011  - změny v rozpočtu města č. 2/2011, které jsou nedílnou součástí usnesení

RM55/2011  - záměr pronájmu nebytových prostor v č. p. 251 (stomatologická ordinace)

RM56/2011  - pronájem nebytových prostor u radnice (bývalá kavárna) Lence Kurcové, bytem Kasejovice

RM57/2011  - Dodatky č. 41-46 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice s firmou Rumpold- P s.r.o.

RM58/2011  - Dodatek č. 1/2011 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou

RM59/2011  - datum a místo konání schůze Zastupitelstva města Kasejovice a to 10.3.2011 od 18.00 h v klubovně tělocvičny  Základní školy Kasejovice a program uvedený v zápisu z rady města 

RM60/2011  - doplnit stávající pojistnou smlouvu majetku a odpovědnosti za škodu Města Kasejovice č. 411902946 o pojištění odcizení a  pojištění odcizení a vandalismus (bez zajištění pachatele) v celkové nové částce za pojistné 8 140 Kč ročně

POVĚŘUJE:

RM61/2011  - starostku města podepsáním smlouvy o pronájmu nebytových prostor na dobu neurčitou za cenu 25 000 Kč ročně

RM62/2011  - starostku města vyvoláním jednání s panem Hopem a Agrochovem Kasejovice- Smolivec a.s. ve věci pozemků pod skládkou v Újezdě u Kasejovice

SOUHLASÍ:

RM63/2011  - s prováděním prací v rámci akce „Kasejovice č. p. 327 – NN – IE 12-0004169 na pozemcích města v tomto rozsahu:

  • demontáž stávajícího vzdušného vedení nad pozemkem Města Kasejovice č. 1549/9, k. ú. Kasejovice (od OB2 směrem k OB11)
  • uložení nového zemního kabelu AXKE-J do pozemků Města Kasejovice č. 1694, PK 1549/1, PK 1622
  • osazení nového sloupu IB 9/10 na p. č. PK 1622, k. ú. Kasejovice
  • před č.p. 327 na pozemek ZE č. PK 479/14 osadit nový betonový sloup s novou rozpojovací skříní   

RM64/2011  - se zněním Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na dotčených nemovitostech pozemku p. č. 1694, p.  č. PK 1549/1, p. č. PK 479/14, p. č. PK 1622, p. č. 1549/6 se společností ČEZ Distribuce, a. s. Děčín. 

RM65/2011  - se zněním Smlouvy o pronájmu reklamní plochy u hokejbalového hřiště s firmou Rumpold – P s. r. o. Plzeň. 

BERE NA VĚDOMÍ:

RM66/2011  - žádost společnosti Veolila Transport Praha s. r. o. o finanční příspěvek na zachování autobusového spoje Kasejovice-Praha

V Kasejovicích dne 23. února 2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 23.02.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.03.2011