USNESENÍ z 40. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 40. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.11.2013 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/559/2013 - program 40. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/560/2013 - změny v rozpočtu města Kasejovice za měsíc listopad 2013
 • RM/561/2013 - mimořádnou odměnu pro ředitele Základní školy Kasejovice za spolupráci s městem Kasejovice ve školním roce 2012/2013 a pro ředitelku Mateřské
  školy Kasejovice za výchovně vzdělávací činnost ve školním roce 2012/2013
 • RM/562/2013 - složení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku Mateřské školy v Kasejovicích k 31.12.2013
 • RM/563/2013 - složení inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku Základní školy v Kasejovicích k 31.12.2013
 • RM/564/2013 - záměr prodeje části pozemku parc. č. 104/3 o výměře 83 m2 v k.ú. Řesanice
 • RM/565/2013 - žádost paní Jiřiny Červenkové o prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurčitou v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/566/2013 - žádost paní Miloslavy Mičanové o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/567/2013 - dodavatele zimní údržby místních komunikací v Kladrubcích, Podhůří a Přebudově - p. Jiřího Baloga a pověřuje starostku k jednání ve věci koordinace tras v Kasejovicích, Chloumku, Újezdě, Polánce a Řesanicích včetně podpisu smlouvy o dílo
 • RM/568/2013 - nákup dopravního automobilu zn. Peugeot Boxer pro potřeby města Kasejovice a jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice
 • RM/569/2013 - termín, místo a hlavní body programu příštího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice – 12.12.2013 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích (rozpočet města na rok 2014, prodej pozemků, plán finančních kontrol)
 • RM/570/2013 - finanční příspěvek ve výši 1.000 Kč na mikulášskou nadílku pro děti v Podhůří

SOUHLASÍ:

 • RM/571/2013 - s návrhem rozpočtu města Kasejovice na rok 2014
 • RM/572/2013 - s přijetím finančního daru ve výši pro Mateřskou školu Kasejovice
 • RM/573/2013 - s přijetím finančních darů pro Základní školu Kasejovice a finančních darů pro potřeby školní družiny
 • RM/574/2013 - s vyřazením dlouhodobého hmotného majetku Mateřské školy Kasejovice - elektrické stoličky a elektrické pánve ze školní jídelny

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/575/2013 - žádost pana Tomáše Kuryluka o odkoupení pozemku parc. č. 503/1 o výměře 1.159 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/576/2013 - žádost města Kasejovice o odkoupení pozemku parc. č. 1547/12 o výměře 322 m2 v k.ú. Kasejovice od Židovské obce Plzeň
 • RM/577/2013 - žádost pana Jana Stejskala o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/578/2013 - žádost firmy KOVO Kasejovice, s.r.o. o odkoupení výsuvného hasičského žebříku

V Kasejovicích 25.11.2013

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.12.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.12.2013