Usnesení z 42. schůze Rady obce Kasejovice

Usnesení z 42. schůze Rady obce Kasejovice konané dne 12.ledna 2006.

Rada obce Kasejovice:

Bere na vědomí :

 • 175/2006 3. měny v rozpočtu obce v roce 2005
 • 176/2006 příkazní smlouvu o zajištění většiny služeb podřaditelných obsahově pod bývalou LSPP
 • 177/2006 žádost paní (***) o směnu bytů
 • 178/2006 odmítnutí schváleného bytu v DPS paní (***)
 • 179/2006 žádost pana (***) o pronájem přilehlých ploch u č. p. 49 v Kladrubcích
 • 180/2006 žádost pana (***) o sponzorský dar na motokrosový sport
 • 181/2006 informace z obce

Souhlasí:

 • 182/2006 se zněním Smlouvy o poskytování regionálních služeb
 • 183/2006 se zněním kupní smlouvy na prodej průmyslového areálu Šumavan a s dohodou o správě kupní ceny
 • 184/2006 že v případě uhrazení dlužené částky firmou Majomóda v termínu uvedeném ve splátkovém kalendáři, bude žádost o prominutí penále předmětem jednání rady obce
 • 185/2006 s odpovědí KÚPK, že naše obec nemá žádných požadavků ohledně územního plánu

Schválila:

 • 186/2006 prodloužení pronájmu bytu ve zdravotním středisku panu (***) do 30. 6. 2006
 • 187/2006 úhradu dlužné částky za členský podíl v Mikroregionu Nepomucko
 • 188/2006 záměr pronájmu pozemků v k. ú. Kasejovice č. 891, 818, 817
 • 189/2006 termín 18. 1. 2006 a program 16. schůze Zastupitelstva obce Kasejovice

Doporučuje:

 • 190/2006 reorganizaci knihoven v okolních obcích

Pověřuje :

 • 191/2006 starostku obce spoji t se s okolními starosty ohledně otázky setrvání obce v dobrovolném svazku Mikroregion Nepomucko
 • 192/2006 starostku obce ověřit u Ing. Skalové z katastrálního úřadu, zda je připravovaný postup prodeje bývalého areálu Šumavan běžný
 • 193/2006 místostarostu zajistit opravu bytu paní (***) a to odstranění vlhkosti

Navrhuje:

 • 194/2006 projednat cenový návrh firmy Rumpold s okolními obcemi a společně požadovat snížení cen

Nesouhlasí:

 • 195/2006 s nabídkou firmy DARUMA Plzeň na umístění turistické nabídky obce na informačních zvukových panelech v Plzni

Vyvěšeno na úřední desku: 12.01.2006

Z úřední desky bylo sejmuto: 28.01.2006