USNESENÍ z 5. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 5. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 30. března 2011 na radnici v Kasejovicích

SCHVALUJE:

RM67/2011  - změny v rozpočtu města č. 4/2011, které jsou nedílnou součástí

RM68/2011  - Základní škole Kasejovice, okres Plzeň-jih hospodaření organizace za rok 2010, hospodaření s fondy za rok 2010, inventarizaci majetku k 31.12. 2010 a rozdělení zisku z roku 2010 95 % (45 203,78 Kč) do rezervního fondu a 5% (2 379,15 Kč) do fondu odměn

RM69/2011  - odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih na rok 2011

RM70/2011   - předložený návrh čerpání příspěvku na provoz Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih  v roce 2011 a hospodaření s fondy v roce 2011

RM71/2011  - Mateřské škole Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizaci hospodaření organizace za rok 2010, hospodaření s fondy za rok 2010, inventarizaci majetku k 31.12. 2010 a rozdělení zisku z roku 2010 95 % (20 050,25 Kč) do rezervního fondu a 5% (1 055,28 Kč) do fondu odměn

RM72/2011  -  odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku Mateřské  školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace na rok 2011

RM73/2011  - předložený návrh čerpání příspěvku na provoz Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace  v roce 2011 a hospodaření s fondy v roce 2011

RM74/2011  - záměr pronájmu pozemků v k. ú. Polánka u Kasejovic parc. č. 682, 684, 686, 698, 705, 716, 729, 746, 749, 761, 763, 785, 798, 801, 807, 826, 857, 865, 874, 879, 883, 889, 900, 903, 909, 914, 927, 928, 929, 948, 967, 968, 973, 983, 986, 987, 994, 1001,  1005, 1009 na dobu od 1.1. 2011 do 1.1. 2013 nejvyšší nabídce

RM75/2011  - pronájem nebytových prostor  v č. p. 251 v Kasejovicích firmě Protetik Dent s. r. o. Plzeň za cenu 871Kč/měsíčně

RM76/2011  - záměr pronájmu nebytových prostor v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích za účelem masérské činnosti

BERE NA VĚDOMÍ:

RM77/2011  - Výroční zprávu Základní školy Kasejovice, okres Plzeň-jih o hospodaření za rok 2010

RM78/2011  - Výroční zprávu Mateřské školy Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvkové organizace o hospodaření za rok 2010

RM79/2011  - kalkulaci ceny vodného a stočného za rok 2010 a návrh ceny vodného a stočného na rok 2011 

RM80/2011  - možnost koupit pro město vícemístný Ford Tranzit 

SOUHLASÍ:

RM81/2011  - s prodejem Škody 1203 JSDH Kasejovice za cenu 3 500 Kč s využitím internetové aukce

NESCHVÁLILA:

RM82/2011  - žádost paní Magdaleny Jestřábové, bytem Blatná o přidělení bytu v DPS Kasejovice                       

POVĚŘUJE:        

RM83/2011  - starostku města jednáním ve věci pronájmu bytu ve Zdravotním středisku v Kasejovicích panu Pavlu Lehečkovi

PROJEDNALA:

RM83/2011  - přístavbu garáže u Hasičské zbrojnice v Kasejovicích s tím, že pověřuje starostku města jednat v této věci s projektantkou Alenou Vochovou                      

V Kasejovicích dne 30.března 2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka Bc.
Václav JAKUBČÍK, člen rady
Eva CHÁROVÁ,  člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 30.03.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.04.2011