USNESENÍ z 50. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 50. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 21.7.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/116/2014 - program 50. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/117/2014 - změny v rozpočtu města č. 8/2014
 • RM/118/2014 - prodloužení pracovního poměru ředitelce Mateřské školy Kasejovice na dobu určitou 6 let (od 1.8.2014)
 • RM/119/2014 - odměnu řediteli Základní školy Kasejovice při odchodu do důchodu
 • RM/120/2014 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 20 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/121/2014 - vyhlášení záměru směny pozemků parc. č. 637/1, 637/4, 637/5, 746/10, 746/11, 1562/2, 1562/3, 641/3, 637/3, 641/2, 645/2, 649/3, 746/9 a 640/4 v k.ú. Kasejovice a pozemku parc. č. 2152 v k.ú. Předmíř ve vlastnictví p. Františka Ledviny za pozemky parc. č. 999/27, 999/20, 997, 979/8, 999/7, 999/21 a 999/5 v k.ú. Kasejovice a pozemek parc. č. 643 v k.ú. Újezd u Kasejovic ve vlastnictví města Kasejovice
 • RM/122/2014 - vyhlášení záměru odprodeje pozemků parc. č. 695, 704, 705, 712 a 713 o celkové výměře 5.880 m2 v k.ú. Kladrubce
 • RM/123/2014 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.500 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce na pořádání pouťového turnaje v malé kopané a koncertu lidového souboru Mls dne 27.7.2014 v Kladrubcích

STANOVUJE:

 • RM/124/2014 - platový tarif ředitelce Základní školy Kasejovice

JMENUJE:

 • RM/125/2014 - členy (Miroslav Krčál – zpracovatel zadávací dokumentace, Karel Duchek - zástupce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Marie Čápová, Václav Jakubčík, Eva Chárová) a náhradníky (Zdeněk Housar - zástupce Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, Václav Kalbáč, Milan Korejček, Karel Fiala) komise pro zakázku malého rozsahu „Oprava většího rozsahu cisternové automobilové stříkačky Tatra 148“

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/126/2014 - žádost paní Dany Chárové o odprodej pozemků v k.ú. Řesanice
 • RM/127/2014 - zrušení žádosti paní Lucie Rolníkové o odkoupení pozemku parc. č. 503/1 v k.ú. Kasejovice
 • RM/128/2014 - výsledek kontroly dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje

UKLÁDÁ:

 • RM/129/2014 - Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice a Sboru dobrovolných hasičů Kladrubce odstranění nedostatků uvedených v protokolu o kontrole dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně do 30.9.2014

V Kasejovicích 21.7.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 21.07.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.08.2014