USNESENÍ z 52. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 52. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.8.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/132/2014 - program 52. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/133/2014 - změny v rozpočtu města č. 10/2014
 • RM/134/2014 - pronájem části pozemku parc. č. 645/1 v k.ú. Polánka u Kasejovic paní Miloslavě Pohankové o výměře cca 20 m2 za účelem výkupu jablek na dobu určitou od 1.9. do 31.10.2014
 • RM/135/2014 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 245/1 v k.ú. Podhůří u Nepomuka o výměře cca 160 m2
 • RM/136/2014 - vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 1212/1 v k.ú. Řesanice o výměře 194 m2
 • RM/137/2014 - vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor – ordinace praktického lékaře ve zdravotním středisku v Kasejovicích od 1.1.2015 za účelem provozování praxe praktického lékaře
 • RM/138/2014 - vyřazení knih z městské knihovny z důvodu duplicity, zastarání a opotřebení v počtu 1.300 svazků (II. část)
 • RM/139/2014 - datum a místo konání příští schůze zastupitelstva města na 11.9.2014 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích

SOUHLASÍ:

 • RM/140/2014 - s návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, uzavřené mezi Městem Kasejovice a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostku k podpisu
 • RM/141/2014 - s vydáním souhlasu města Kasejovice – vlastníka nemovité věci – s umístěním sídla hasičských zbrojnic pro Sbory dobrovolných hasičů Újezd u Kasejovic a Polánka

NESCHVALUJE:

 • RM/142/2014 - žádost Oblastního spolku Českého červeného kříže Plzeň-jih + sever o poskytnutí sponzorského daru z důvodu podpory místní organizace

STANOVILA:

 • RM/143/2014 - podmínky pro dopravu vody hasičskými vozidly a pro užívání automobilu Peugeot Boxer

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/144/2014 - stanovisko Židovského muzea v Praze ve věci dořešení uložení souboru 33 ks historických textilních judaik v majetku města a souhlasí s prodloužením stávající smlouvy o výpůjčce
 • RM/145/2014 - možnost zařazení objektu bývalé vodárny u nádraží mezi kulturní památky
 • RM/146/2014 - žádost Farmy Oselce, a.s. o sjednání nápravy ve věci podpachtu zemědělských pozemků v k.ú. Řesanice a Chloumek a doporučuje vyzvat Agrochov Kasejovice - Smolivec, a.s. k jednání o uvedení záležitosti do dříve dohodnutého stavu
 • RM/147/2014 - informace paní starostky

V Kasejovicích 27.8.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.08.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.09.2014