USNESENÍ z 52. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 52. schůze Rady města Kasejovice konané dne 8. dubna 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 519/2010 pronájem pozemků: v k. ú. Kasejovice PK 595 324 m2, 596 1360 m2, 597 2 302 m2, 607 259 m2 a v k. ú. Újezd: KN 323/1 5 119 m2, PK 323/2 288 m2 na dobu neurčitou a cenu v místě obvyklou
 • 520/2010 výpůjčku fotbalového hřiště parc. č. 511/1 ostatní plocha o výměře 6 902 m2 v k. ú. Kasejovice
 • 521/2010 žádost pana S. Š., bytem Mladý Smolivec o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 522/2010 žádost Junáka Plzeň – 23. odd. Severka o povolení pořádání skautského tábora na „Maškojc louce“ u obce Přebudov v době od 3.-25.7. 2010
 • 523/2010 změny v rozpočtu města

Souhlasí:

 • 524/2010 návrhem smlouvy o výpůjčce fotbalového hřiště TJ Sokol Kasejovice
 • 525/2010 s vydáním územního opatření na stavební uzávěr v lokalitě pásmo žil U4 a U4S a v lokalitě dobývkový komín KU4-109/111 v k. ú. Újezd u Kasejovic
 • 526/2010 s odvoláním proto rozhodnutí Městského úřadu Blatná o umístění stavby Základové stanice GSM T-Mobil o výšce 47,5 m
 • 527/2010 s tím, aby byli poslední upomínkou obesláni neplatiči poplatků za svoz komunálního odpadu a v případě, že poplatek nebude uhrazen, bude navýšen o 50 %
 • 528/2010 s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu v Kasejovicích Junákem Plzeň-23 odd. Severka v době konání letního tábora

Bere na vědomí:

 • 529/2010 zprávu o nákladech pro výpočet ceny pro vodné a stočné pro rok 2010 a o vyúčtování všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2009
 • 530/2010 cena vodného 21 Kč/1m3 vč. DPH a cenu stočného 20 Kč/1m3 vč. DPH na rok 2010
 • 531/2010 žádost pana M. H., bytem Kasejovice o doplacení 2/3 z hodnoty bytu
 • 532/2010 informace starostky města o stížnostech firmy Vatec electronics spol. s. r.o. a EGF s. r. o. Sušice na porušení jednacího řádu města Kasejovice a na jednání starostky na Ministerstvo vnitra ČR

V Kasejovicích dne 08.04.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Josef VIKTORA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 08.04.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.04.2010