USNESENÍ z 53. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 53. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29.9.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/148/2014 - program 53. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/149/2014 - změny v rozpočtu města
 • RM/150/2014 - finanční odměnu ředitelce Mateřské školy Kasejovice dle schválených kritérií (za významné a mimořádné úkoly během školního roku)
 • RM/151/2014 - nákup stolů a židlí do kulturního zařízení v Kladrubcích
 • RM/152/2014 - prodloužení veřejnoprávních smluv s obcí Životice na zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku evidence obyvatel a projednávání přestupků do 31.12.2018
 • RM/153/2014 - prodloužení veřejnoprávních smluv s obcí Hradiště na zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků a provádění zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí do 31.12.2018
 • RM/154/2014 - finanční příspěvek ve výši 15.000 Kč z Programu podpory neziskových organizací hokejbalovému klubu HBC Kasejovice na reprezentaci města

NESCHVALUJE:

 • RM/155/2014 - rozšíření zakázky malého rozsahu „Oprava technické zhodnocení Tatry 148 CAS – 32“ z důvodu nutnosti dodržení zadávací dokumentace

SOUHLASÍ:

 • RM/156/2014 - s prodloužením pasivní smlouvy o výpůjčce souboru 33 historických judaik v majetku města Kasejovice Židovskému muzeu v Praze a pověřuje starostku k podpisu dodatku smlouvy
 • RM/157/2014 - s vydáním souhlasu města Kasejovice – vlastníka nemovité věci – s umístěním sídla hasičské zbrojnice v Řesanicích pro Sbor dobrovolných hasičů Řesanice
 • RM/158/2014 - s prodloužením termínu pro platbu pachtovného za zemědělské pozemky v  k.ú. Řesanice a v k.ú. Chloumek u Kasejovic společnosti Farma Oselce, a.s. do 30.11.2014

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/159/2014 - požadavek na řešení nepořádku ve sportovním areálu u tělocvičny

V Kasejovicích 29.9.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta 
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.10.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 21.10.2014