USNESENÍ z 54. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 54. schůze Rady města Kasejovice konané dne 31. května 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 549/2010 veřejnoprávní smlouvy s obcemi Životice a Oselce a dle zájmu s obcemi Hradiště a Nezdřev
 • 550/2010 záměr pronájmu pozemku parc. č. 245/1 o výměře 1205 m2 v k. ú. Újezd u Kasejovic
 • 551/2010 nájemní smlouvu s p. Vodičkou na byt v Kladrubcích do 31.5.2011
 • 552/2010 žádost 33. skautského oddílu Šíp v Plzni o povolení provozu letního tábora za Přebudovským rybníkem v době od 3.7. do 17.7. 2010 a sběr palivového dřeva pro potřeby polní kuchyně
 • 553/2010 datum konání schůze zastupitelstva 15.6. 2010 a program jednání:
  • Závěrečný účet města Kasejovice za rok 2009
  • Změny v rozpočtu města
  • Schválení změny katastrální hranice mezi k. ú. Řesanice, k. ú. Kasejovice, k. ú. Polánka u Kasejovic
 • 554/2010 žádosti z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží:
  • 4 000 Kč na uspořádání pouťového fotbalového turnaje – SDH Kladrubce
  • 22 000 Kč na provoz hokejbalového kroužku – HBC Kasejovice
 • 555/2010 změny v rozpočtu města

Doporučuje zastupitelstvu schválit:

 • 556/2010 žádosti z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží: 63 200 Kč na provoz fotbalových kroužků, uspořádání dětského dne a zajištění kulturního programu o pouti
 • 557/2010 závěrečný účet města za rok 2009

Bere na vědomí:

 • 558/2010 nabídku televize ZAK na reklamní spot
 • 559/2010 sdělení Správy a údržby silnic Starý Plzenec o opravě komunikace III/17728 a III/02014 v roce 2011
 • 560/2010 stanovisko k výběru auditorů
 • 561/2010 žádost p. W., bytem Kasejovice o odprodej pozemku parc. 219/6 v k. ú. Kasejovice
 • 562/2010 oznámení Základní školy Kasejovice o uzavření školní družiny během prázdnin
 • 563/2010 oznámení Mateřské školy Kasejovice o uzavření školy v měsíci srpnu
 • 564/2010 žádosti TJ Sokol Kasejovice o finanční příspěvky z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží
 • 565/2010 zpráva o plnění rozpočtu – příjmy z daní
 • 566/2010 závěrečný účet města za rok 2009

Souhlasí:

 • 567/2010 - s návrhem stavebních a investičních akcí v roce 2010:
  • Oprava komunikace v Újezdě
  • Oprava komunikace před bytovkou v Polánce a směrem ke Kravaříkům
  • Chodník ke školní jídelně
  • Nákup nového dodávkového automobilu zn. Škoda Praktik 1,4 16V/63kw pro potřeby DPS Kasejovice

Jmenuje:

 • 568/2010 členy komise pro otevírání a posuzování obálek stavebních a investičních akcí v roce 2010: Ing. Marie Čápová, Stanislav Chára, Zdeňka Kučerová

V Kasejovicích dne 31.05.2010

 

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

 

Vyvěšeno na úřední desku: 31.05.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.06.2010