USNESENÍ z 55. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 55. schůze Rady města Kasejovice konané dne 29. června 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

  • 569/2010 odměny ředitelům Základní a Mateřské školy Kasejovice
  • 570/2010 změny v rozpočtu města
  • 71/2010 žádost z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží Českému svazu chovatelů Kasejovice na uspořádání výstavy drobného zvířectva
  • 572/2010 dodavatele stavby komunikace v Polánce a Újezdu u Kasejovic akciovou společnost Strabag Písek
  • 573/2010 vrácení přeplatku z pronájmu pozemků od Pozemkového fondu ČR
  • 574/2010 pronájem pozemku v k. ú. Újezd u Kasejovic – parc. č. 245 Zemědělskému družstvu Lnáře

Doporučuje jednat:

  • 575/2010 se a.t.c., auditorská a daňová kancelář, s.r.o. Plzeň o uzavření smlouvy na zpracování auditu – přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Souhlasí:

  • 576/2010 se zněním smlouvy o dílo s akciovou společností Strabag Písek dodavatelem stavby komunikace v Polánce a Újezdu u Kasejovic

Neschvaluje:

  • 577/2010 úhradu nákladů za žáka v Základní škole Vrčeň

V Kasejovicích dne 29.06.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Josef VIKTORA, člen rady
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.06.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.07.2010