USNESENÍ ze 10. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 10. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 24.srpna 2011 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

RM/146/2011   - změny v rozpočtu města č. 10/2011, jenž jsou nedílnou součástí usnesení.

RM/147/2011   - dodavatelem akce „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šatem na hřišti TJ Sokol Kasejovice“ firmu STAFIS s. r. o. Pačejov

RM/148/2011   - prodloužení nájemní smlouvy na byt v Řesanicích č. p. 11 mezi Městem Kasejovice a Růženou Šampalíkovou do 31.8. 2013 

RM/149/2011   - finanční příspěvek ve výši 2 500 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací při práci s mládeží Milanu Šmídovi, Podhůří

RM/150/2011   - datum jednání zastupitelstva 8.9. 2011 a program jednání

RM/151/2011   - finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na nátěr a opravu plotu v Chloumku Sboru dobrovolných hasičů Chloumek

BERE NA VĚDOMÍ:

RM/152/2011   - informaci správce bytového hospodářství o výši nájmu v bytech města

RM/153/2011   - ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Kasejovice a Markétou Kůsovou, bytem Kasejovice 184 na byt. č.p. 184

SOUHLASÍ:

RM/154/2011   - s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městem Kasejovice a Jaroslavem Peroutkou, bytem Kasejovice 184

RM/155/2011 - se zněním Smlouvy o dílo: „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten na hřišti TJ Sokol Kasejovice“ mezi STAFIS-KT, s. r. o. Pačejov a Městem Kasejovice

Kasejovicích dne 24. srpna  2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 29.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.09.2011