USNESENÍ ze 17. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 17. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28. března 2012 na radnici v Kasejovicích

RADA MĚSTA KASEJOVICE

SCHVALUJE:

 • RM/212/2012 - změny v rozpočtu města č.4/2012, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/213/2012 - převod výsledku hospodaření za rok 2011 ve výši 1 140 134,27 Kč z účtu 421 na účet 432 k 31.3. 2012 dle § 28/2 vyhl. č. 410/2009
 • RM/214/2012 - hospodaření Mateřské a Základní škola Kasejovice za rok 2011
 • RM/215/2012 - rozdělení zisku z rok 2011 do fondů: v Mateřské škole Kasejovice 55 % do fondu odměn a 45 % do rezervního fondu; v Základní škole Kasejovice 20% do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu
 • RM/216/2012 - inventarizaci dlouhodobého hmotného majetku, drobného dlouhodobého hmotného majetku, dlouhodobého nehmotného majetku, drobného dlouhodobého nehmotného majetku, dokladovou inventarizaci, inventarizaci pokladny a cenin, inventarizaci skladových zásob k 31.12.2011 v Mateřské a Základní škole Kasejovice
 • RM/217/2012 - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku viz předložený návrh Mateřské a Základní školy Kasejovice
 • RM/218/2012 - hospodaření Mateřské a Základní školy Kasejovice s fondy rezervním, investičním, odměn a FKSP v roce 2011
 • RM/219/2012 - čerpání příspěvku na provoz v roce 2012 v Mateřské a Základní škole Kasejovice
 • RM/220/2012 - odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku na rok 2012 v Mateřské a Základní škole Kasejovice
 • RM/221/2012 - dodatky č. 47, 48, 49, 50, 51, 52 ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňován komunálních odpadů pro město Kasejovice s firmou Rumpold s. r. o.
 • RM/222/2012 - žádost o finanční příspěvek ve výši 6 000 Kč HC Kasejovice a finanční příspěvek ve výši 71 800 Kč TJ Sokol Kasejovice z Programu přímé podpory neziskových organizací a v souladu s pravidly tohoto programu
 • RM/223/2012 - žádost pana Václava Fiřta o přidělení bytu v DPS Kasejovice

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/224/2012 - Výroční zprávy o hospodaření za rok 2011 Základní a Mateřské školy Kasejovice
 • RM/225/2012 - zprávu o zhotovení pasportu místních komunikací

PROJEDNALA A VZALA NA VĚDOMÍ:

 • RM/226/2012 - žádost manželů Václava Adamce a Zuzany Adamcové o prodloužení osvětlení k pozemku parc. č. 1170/1 a 1146/3 v k. ú. Kasejovice
 • RM/227/2012 - žádost SDH Chloumek o finanční příspěvek na nákup pracovního oděvu a obuvi

NESOUHLASÍ:

 • RM/228/2012 - s umísťováním reklam na nemovitostech v majetku města a zároveň podporuje umísťování reklamy pouze na sportovištích, kdy reklama bude příjmem občanských sdružení

SOUHLASÍ:

 • RM/229/2012 - s umístěním a provozováním středního zdroje znečišťování ovzduší a to tryskací komory typu TK v areálu akciové společnosti Kovo Kasejovice Mont
 • RM/230/2012 - s oslovením nájemníků městských bytů s nabídkou na odkoupení těchto bytů
 • RM/231/2012 - s účastí v „Komunikačním, varovném a vyrozumívacím systému Plzeňského kraje“

PROJEDNALA:

 • RM/232/2012 - návrh podmínek pro prodej palivového dřeva
 • RM/233/2012 - návrh Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku při užívání veřejného prostranství a poplatku za užívání obecních pozemků

STANOVUJE:

 • RM/234/2012 - cenu pozemků získaných od TJ Sokol Kasejovice na základě darovací smlouvy ze dne 21.3. 2012:
  • 25 Kč/m2 za pozemky parc. č. 530 o výměře 53 m2 a par. číslo 510/1 o výměře 931 m2 25Kč/m2
  • 3,43 Kč/m2 za pozemky parc. č. 511/5 o výměře 603 m2, parc. č. 511/6 o výměře 179 m2, parc. č. 515/6 o výměře 156 m2, parc. č. 515/7 o výměře 451 m2

Kasejovicích dne 28. března 2012

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 02.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 18.04.2012