USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 41. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.6.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/90/2017 - program 41. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/91/2017 - změny v rozpočtu města Kasejovice
  • RM/92/2017 - návrh Základní školy Kasejovice na vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku a majetku operativní evidence
  • RM/93/2017 - odměny ředitelkách Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice za hospodářské výsledky v roce 2016
  • RM/94/2017 - žádost Základní školy Kasejovice o souhlas s nákupem školní tabule
  • RM/95/2017 - vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic za účelem uskladnění dříví
  • RM/96/2017 - pronájem části pozemku parc. č. 1680 o výměře 81 m2 v k.ú. Kasejovice za cenu 7 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce p. xxx za účelem zřízení výběhu pro slepice a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
  • RM/97/2017 - uzavření smlouvy se společností Storgé, z.s., Lučiště 17, Spálené Poříčí, o spolupráci při zajištění péče o opuštěné, toulavé nebo týrané psy v objektu víceúčelového zařízení v obci Borovno a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/98/2017 - oznámení Pionýrské skupiny Nepomuk, Pionýr z.s., o konání dětských letních táborů na táborové základně v Přebudově

V Kasejovicích 28.6.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 04.07.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 20.07.2017