USNESENÍ ze 42. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 42. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.7.2017 na radnici v Kasejovicích

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/99/2017-   program 42. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/100/2017-   změny v rozpočtu města Kasejovice
 • RM/101/2017-   pronájem části pozemku parc.č. 645/3 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Polánka          u Kasejovic za cenu 5 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31.12.2018 p. xxx za účelem uskladnění dříví a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy
 • RM/102/2017-   vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 682 o výměře cca 10 m2         v k.ú. Polánka u Kasejovic za účelem uskladnění dříví
 • RM/103/2017-   vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 645/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic na dobu určitou od 1.9.2017 do 31.10.2017 za účelem výkupu jablek
 • RM/104/2017-   vyhlášení záměru prodeje částí pozemků parc.č. 1335/1  o výměře 20 m2, parc.č. 1335/4 o výměře 5 m2 a parc.č. 1346 o výměře 10 m2  v k.ú. Újezd         u Kasejovic
 • RM/105/2017-   vyhlášení záměru prodeje pozemků parc.č. 1212/28 o výměře 39 m2, parc.č. 1212/27 o výměře 42 m2,  parc.č. 1212/7 o výměře 36 m2 a části pozemku parc.č. 1212/1 v k.ú. Řesanice
 • RM/106/2017-   vyhlášení záměru prodeje části pozemku dle GP parc. č. st. 401/5 o výměře      4 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/107/2017-   žádost p. xxx o pronájem bytu č. 1 v domě čp. 11 v Řesanicích
 • RM/108/2017-   návrh smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – veřejného břemene vedení distribuční plynárenské soustavy mezi městem Kasejovice a INTERIORS manufacture & design, a.s. Kasejovice a pověřuje paní starostku k podpisu
 • RM/109/2017-   vyhlášení záměru prodeje části pozemku parc. č. 505/13 o výměře cca 95 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/110/2017-   poskytnutí finanční dotace ve výši 10 000 Kč Základní organizaci Českého svazu chovatelů Kasejovice z Programu neziskových organizací 2017 na pořádání tradiční výstavy drobného zvířectva a veřejnoprávní smlouvu              o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kasejovice
 • RM/111/2017-   přidělení zakázky „Kasejovice - oprava částí místních komunikací  – II. etapa“  firmě Strabag, a.s. a pověřuje paní starostku k podpisu smlouvy

SOUHLASÍ:

 • RM/112/2017-   s návrhem Mateřské školy Kasejovice na přesun částky 35 103,68 Kč z rezervního fondu do fondu investic a souhlasí s čerpáním částky z fondu investic na úhradu výměny radiátorů a vymalování budovy mateřské školy
 • RM/113/2017-   s rozhodnutím o poskytnutí dotace na projekt Základní školy Kasejovice s názvem „Vzděláváme s inkluzí“
 • RM/114/2017-   s čerpáním fondu investic Základní školy Kasejovice ve výši cca 80 000 Kč na vymalování budovy školy
 • RM/115/2017-   se zasláním výzvy občanům, kteří mají umístěný majetek na veřejném prostranství v Podhůří a v Kladrubcích, k jeho odstranění do 31.10.2017

NESOUHLASÍ:

 • RM/116/2017-   s návrhem Správy železniční dopravní cesty na zrušení 3 železničních přejezdů v Kasejovicích

NESCHVALUJE:

 • RM/117/2017-   žádost p. xxx o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 •  RM/118/2017-  žádost p. xxx o pronájem bytu č. 1 v domě čp. 11 v Řesanicích

NEMÁ NÁMITEK:

 • RM/119/2017-   proti obnovení vchodů z domu čp. 132 v Kasejovicích na veřejnou komunikaci – chodník a nesouhlasí s umístěním schodu na veřejné komunikaci – chodníku u domu čp. 132 v Kasejovicích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/120/2017-   žádost firmy INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice o prodej pozemku parc. č. 505/56 v k.ú. Kasejovice za účelem výstavby bydlení s tím, že bude jednáno s Pozemkovým fondem ČR o možnosti prodeje
 • RM/121/2017-   žádost firmy  INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice,  o  prodej pozemku parc. č. 503/6 v k.ú. Kasejovice a nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení
 • RM/122/2017-   žádost firmy  INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice,  o  prodej pozemku parc. č. 503/5 v k.ú. Kasejovice s odkazem na usnesení Rady města Kasejovice č. RM/79/2017 ze dne 29.5.2017 (rada doporučuje rozdělení pozemku na dvě části a jejich odkoupení současnými uživateli – městem Kasejovice a firmou INTERIORS manufacture&design, a.s. Kasejovice se zachováním přístupu ke stávajícím objektům)

V Kasejovicích 31.7.2017

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Ing. Václav Jakubčík, člen rady
Josef Viktora, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.08.2017

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.08.2017