USNESENÍ ze 42. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 42. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 29. ledna 2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/1/2014 - program 42. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/2/2014 - změny v rozpočtu města Kasejovice za měsíc leden 2014
 • RM/3/2014 - pronájem zemědělských pozemků v k.ú. Chloumek u Kasejovic a v k.ú. Řesanice Farmě Oselce, a.s. za cenu 6.001 Kč/ha/rok a pověřuje starostku k uzavření pachtovní smlouvy
 • RM/4/2014 - stanovení splátkového kalendáře na zaplacení pohledávek za svoz odpadu, v případě včasného nesplácení vymáhání pohledávek právní cestou
 • RM/5/2014 - stanovení splátkového kalendáře na zaplacení pohledávek za nájemné v obecních bytech
 • RM/6 /2014 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 491/1 v k.ú. Kasejovice z důvodu zemní elektrické přípojky pro sběrný dvůr odpadů a pověřuje starostku k jejímu podpisu
 • RM/7/2014 - smlouvu s Plzeňským krajem na placení elektřiny za provoz srážkoměru umístěného na objektu Města Kasejovice a pověřuje starostku k jejímu podpisu
 • RM/8/2014 - smlouvu s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje o bezúplatném převodu majetku na Město Kasejovice – radiostanice vozidlové a pověřuje starostku k jejímu podpisu

NESCHVALUJE:

 • RM/9 /2014 - uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku parc. č. 497/1 v k.ú. Kasejovice, pod kterým se nachází stavba kanalizačního a vodovodního řadu, neboť majitel pozemek s tímto břemenem kupoval a se stavem pozemku byl seznámen. Rovněž s předchozími vlastníky pozemku byla stavba kanalizačního a vodovodního řadu projednána a vyřešena.

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/10/2014 - žádost paní Jindry Paluchové o přidělení bytu v domě s pečovatelskou
 • službou

V Kasejovicích 29.1.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 03.02.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.02.2014