USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 43. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25. února 2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/11/2014 - program 43. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/12/2014 - změny v rozpočtu města Kasejovice č. 2/2014
 • RM/13/2014 - vyhlášení konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Základní školy Kasejovice s termínem podání přihlášek do 28.3.2014 a pověřuje starostku sestavením konkurzní komise
 • RM/14/2014 - termín, místo a hlavní body programu příštího zasedání Zastupitelstva Města Kasejovice – 12.3.2014 v klubovně tělocvičny v Kasejovicích (plnění rozpočtu města, program oslav 750. výročí vydání 1. písemné zprávy o Kasejovicích, znovuzvolení přísedící Okresního soudu Plzeň-jih)
 • RM/15/2014 - prodej majetku města – hasičské Avie a výsuvného žebříku
 • RM/16 /2014 - úpravu otevírací doby v muzeum v bývalé židovské synagoze

SOUHLASÍ:

 • RM/17/2014 - s Dodatkem č. 1/2014 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
 • RM/18/2014 - s právním pověřením advokáta JUDr. Jaroslava Svejkovského k jednání ve věci požadavku státu na vydání pozemků ve vlastnictví města pod komunikací č. I/20
 • RM/19/2014 - s návrhem firmy Klaus Timber, a.s. Kladrubce na vlastní investici do výstavby nové hasičské zbrojnice v Kladrubcích a smluvní zajištění bezplatného užívání stavby členy Sboru dobrovolných hasičů v Kladrubcích

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/20/2014 - oznámení ředitele Základní školy Kasejovice o ukončení pracovního poměru k 30.6.2014 z důvodu odchodu do starobního důchodu
 • RM/21/2014 - zprávu o hospodaření Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice
 • RM/22/2014 - návrh plánu obnovy a rekonstrukce stávajícího zařízení mateřské školy
 • RM/23/2014 - vyúčtování vodného a stočného za rok 2013 a stanovení cen na rok 2014 firmou Kanalizace a vodovody Starý Plzenec, a.s., které zůstávají na stejné úrovni jako v r. 2013
 • RM/24/2014 - informaci o probíhajících přípravách oslav 750. výročí vydání 1. písemné zprávy o Kasejovicích, které se uskuteční 31.5.2014
 • RM/25/2014 - žádost Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. o zrušení rozhodnutí o pronájmu zemědělských pozemků v k.ú. Řesanice a k.ú. Chloumek u Kasejovic a pověřuje místostarostu jednáním v této věci
 • RM/26/2014 - informaci o pohledávce za nájemné v obecním bytě
 • RM/27/2014 - žádost p. Františka Ledviny o směnu pozemků

V Kasejovicích 25.2.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.03.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.03.2014