USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 43. schůze Rady města Kasejovice konané dne 6. října 2009 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Bere na vědomí:

 • 441/2009 výši příspěvku na úhradu komunitního plánu Prácheňsko
 • 442/2009 vyčlenění částky na kulturní, společenské a vzdělávací akce v Kulturně-společenském centru v Kasejovicích
 • 443/2009 výpověď (***) z pronájmu nebytových prostor v budově radnice č. p. 98 v Kasejovicích (kavárna)

Konstatuje:

 • 444/2009 že, Město Kasejovice se stane plátcem daně z přidané hodnoty od 1.1. 2010

Schvaluje:

 • 445/2009 platový výměr ředitelky Mateřské školy Kasejovice
 • 446/2009 navýšení příspěvku na provoz Mateřské školy Kasejovice o 20 000 Kč
 • 447/2009 žádosti o příspěvek z Programu podpory neziskových organizací
  • TJ Sokol Kasejovice 26 000 Kč
  • HBC Kasejovice 9 500 Kč
  • Český červený kříž Kasejovice 3 000 Kč
  s tím, že budou dodrženy podmínky dohody o čerpání příspěvku
 • 448/2009 záměr pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 11 v Řesanicích
 • 449/2009 záměr pronájmu nebytových prostor na radnici č. p. 98 v Kasejovicích (kavárna)

Neschvaluje:

 • 450/2009 žádost (***), bytem Drahenický Málkov o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích

Souhlasí:

 • 451/2009 se zhotovením projektové dokumentace na kanalizaci pro Chloumeckou ulici a za tratí v Kasejovicích za cenu 58 905 Kč
 • 452/2009 s uzavřením nájemní smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových na pozemek st. parc. 59/2 o výměře 343 m2 v k. ú. Kladrubce

V Kasejovicích dne 06.10.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 06.10.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.10.2009