USNESENÍ ze 44. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 44. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 12.3.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/28/2014 - program 44. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/29/2014 - vyhlášení záměru prodeje pozemku parc. č. 77/2 o výměře 33 m2 v k.ú. Kladrubce za 1 Kč se zřízením věcného břemene – služebnosti výhradního požívacího práva nové stavby včetně pozemku ve prospěch SDH Kladrubce
  • RM/30/2014 - podání žádosti Základní školy Kasejovice o dotaci k Plzeňskému kraji z programu „Podpora mezinárodní spolupráce v oblasti mládeže a spolu- financování mezinárodních studijních programů“

SOUHLASÍ:

  • RM/31/2014 - se záměrem opravy většího rozsahu hasičské Tatry 148 Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
  • RM/32/2014 - s realizací projektu „Rekonstrukce komunikačních ploch návsi obce Řesanice a části místní komunikace Řesanice – Kotouň (II. etapa)“ a podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad – oblast podpory 1.5. Rozvoj místních komunikací a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
  • RM/33/2014 - s realizací projektu „Kasejovická příroda – obnova parků a zelených ploch ve městě (I. etapa)“ a podání žádosti o dotace z operačního programu Životní prostředí – oblast podpory 6.5 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

JMENUJE:

  • RM/34/2014 - členy konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Kasejovice: Ing. Pavel Honzík (Plzeňský inspektorát České školní inspekce), JUDr. Jaroslava Havlíčková (Krajský úřad Plzeňského kraje), Ing. Marie Čápová a MVDr. Václav Červený (Městský úřad Kasejovice), Marie Řehořová (Školská rada ZŠ Kasejovice), Mgr. Miloslava Třísková (Základní škola Kasejovice), Mgr. Eva Smolíková (Základní škola Chanovice), tajemnice komise Ilona Sudová (Městský úřad Kasejovice)

V Kasejovicích 12.3.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.03.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.04.2014