USNESENÍ ze 45. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 45. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 31.3.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/35/2014 - program 45. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/36/2014 - změny v rozpočtu města č. 4/2014
 • RM/37/2014 - výsledky periodické inventarizace ke dni účetní závěrky 31.12.2013
 • RM/38/2014 - odpisový plán dlouhodobého hmotného majetku na rok 2014 a předložený návrh čerpání příspěvku na provoz v roce 2014 Základní školy Kasejovice a Mateřské školy Kasejovice
 • RM/39/2014 - účetní uzávěrku k 31.12.2013 Mateřské a Základní školy Kasejovice, inventari- zaci majetku k 31.12.2013, dokladovou inventarizaci za rok 2013, inventarizaci pokladní hotovosti, cenin a zásob k 31.12.2013 a hospodaření s fondy za rok 2013
 • RM/40/2014 - rozdělení zisku za rok 2013 v Mateřské škole Kasejovice 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu a v Základní škole Kasejovice 20 % do fondu odměn a 80 % do rezervního fondu
 • RM/41/2014 - žádost p. Jaroslava Marka o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/43/2014 - vyhlášení záměru pronájmu pozemku parc. č. 684 o výměře 752 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic
 • RM/44/2014 - užívání části pozemků parc. č. 507/8, 483/4 a 483/28 o celkové výměře 138 m2 v k.ú. Kasejovice p. Milanem Šťastným za účelem parkování automobilu pro motokrosový sport
 • RM/45/2014 - žádost Domova pro seniory v Blatné o finanční příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním pobytové sociální služby pro občany Kasejovic
 • RM/46/2014 - prodloužení nájemní smlouvy s Výrobně hospodářským družstvem Hradiště na pronájem nádrže na kapalný plyn na čtyři roky
 • RM/47/2014 - novou smlouvu uzavřenou s firmou EKO-KOM, a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně Dodatku č. 1
 • RM/48/2014 - finanční příspěvek ve výši 30.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Kasejovice

SOUHLASÍ:

 • RM/49/2014 - s přijetím dotace z Operačního programu Životní prostředí na zametací techniku
 • RM/50/2014 - s plánem inventur na rok 2014

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/51/2014 - zprávu konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce ředitele Základní školy Kasejovice
 • RM/52/2014 - žádosti zájemců o přijetí do domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích
 • RM/53/2014 - informace o průběhu jednání ve věci směny pozemků p. Františka Ledviny za pozemky města
 • RM/54/2014 - informaci o nabídkách k odprodeji hasičské Avie a výsuvného žebříku
 • RM/55/2014 - návrh hrobů významných kasejovických občanů, zařazených na seznam hrobů, o které bude město pečovat
 • RM/56/2014 - možnost zveřejňování veškerých smluv uzavíraných městem na internetu
 • RM/57/2014 - návrh Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. na řešení situace ve věci výběrového řízení na pronájem zemědělských pozemků
 • RM/58/2014 - výroční zprávy Základní a Mateřské školy Kasejovice o hospodaření za rok 2013
 • RM/59/2014 - zprávu účetní města o provedení veřejnoprávních kontrol Základní a Mateřské školy Kasejovice za rok 2013

V Kasejovicích 31.3.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 10.04.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 26.04.2014