USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 46. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 17.4.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

  • RM/60/2014 - program 46. jednání Rady města Kasejovice
  • RM/61/2014 - změny v rozpočtu města č. 5/2014
  • RM/62/2014 - žádost skautského oddílu Junák Plzeň – 23. oddílu Severka o povolení pořádání letního dětského tábora na „Maškojc louce“ v Přebudově od 28.6. do 20.7.2014
  • RM/63/2014 - žádost 33. skautského oddílu Šíp Plzeň o povolení pořádání letního dětského tábora u Přebudovského rybníka od 28.6. do 12.7.2014 a sběr palivového dřeva pro provoz polní kuchyně
  • RM/64/2014 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč Tělovýchovné jednotě TJ Sokol Kasejovice na provoz budovy pro sportovní využití čp. 412 a fotbalové- ho hřiště v Kasejovicích

SOUHLASÍ:

  • RM/65/2014 - se závěry 1. kola jednání konkurzní komise pro posuzování uchazečů o jmeno- vání do funkce ředitele Základní školy Kasejovice
  • RM/66/2014 - s výpovědí smlouvy o nájmu nebytových prostor (umístění a provozování vysílače na objektu vodojemu v Kasejovicích) s firmou SKY Soft, s.r.o. Praha a uzavření smlouvy s firmou SKY Trade, s.r.o. Nepomuk

BERE NA VĚDOMÍ:

  • RM/67/2014 - informaci o průběhu jednání o prodeji objektu bývalé vodárny u nádraží

V Kasejovicích 17.4.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 28.04.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.05.2014