USNESENÍ ze 47. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 47. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 12.5.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/68/2014   - program 47. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/69/2014   - změny v rozpočtu města č. 6/2014
 • RM/70/2014   - návrh smlouvy o přezkoumání hospodaření města Kasejovice za rok 2014 nezávislým auditorem Ing. Janem Nozarem
 • RM/71/2014   - pronájem pozemku parc. č. 684 o výměře 752 m2 v k.ú. Polánka u Kasejovic paní Zuzaně Palodové na dobu neurčitou za cenu 1 Kč/rok s tím, že nájemce bude pozemek pravidelně a řádně udržovat
 • RM/72/2014   - poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 35.000 Kč Mysliveckému sdružení Kasejovice
 • RM/73/2014   - poskytnutí finančního příspěvku na činnost ve výši 35.000 Kč Českému svazu chovatelů Kasejovice
 • RM/74/2014   - poskytnutí finančního příspěvku Sboru dobrovolných hasičů Újezd u Kasejovic na pořádání Dětského dne v Újezdě u Kasejovic a pověřuje paní starostku jednáním se zástupci sboru o výši příspěvku
 • RM/75/2014   - odprodej výsuvného hasičského žebříku p. Danieli Máchovi, Štěpánovice, s nejvyšší nabídkou 40.000 Kč a pověřuje paní starostku k uzavření kupní smlouvy
 • RM/76/2014   - termín konání slavnostního zasedání Zastupitelstva města Kasejovice dne 31.5.2014 ve 13.00 hodin v kulturním centru v rámci oslav 750. výročí 1. písemné zmínky o Kasejovicích s předáním ocenění za rozvoj města členům místních organizací a schvaluje termín konání dalšího zasedání Zastupitelstva města Kasejovice dne 26.6.2014 v 18.00 hodin v klubovně tělocvičny v Kasejovicích, jehož hlavním bodem programu bude závěrečný účet města za rok 2013

NESCHVALUJE:

 • RM/77/2014   - pronájem části pozemku parc. č. 219/6 o výměře 90 m2 v k.ú. Kasejovice
 • RM/78/2014   - odprodej hasičské Avie z důvodu nízké nabídkové ceny

SOUHLASÍ:

 • RM/79/2014   - s návrhem odpovědi vyřazenému uchazeči konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy Kasejovice
 • RM/80/2014   - se záměrem stavby „Stáj pro dojnice Řesanice“ v rámci zjišťovacího řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/81/2014   - vyjádření Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. k žádosti města Kasejovice o odprodej objektu stodoly na parc. č. 460 v k.ú. Kasejovice
 • RM/82/2014   - informaci ve věci platby dopravného za vodu dováženou hasičskou cisternou občanům
 • RM/83/2014   - žádost paní Anny Valtové o odprodej pozemků v Kladrubcích

POVĚŘUJE:

 • RM/84/2014   - p. Karla Fialu, člena Zastupitelstva města Kasejovice, k přijímání prohlášení o uzavření manželství v Kasejovicích

V Kasejovicích 12.5.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 12.05.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.05.2014