USNESENÍ ze 48. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 48. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 26.5.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE:

 • RM/85/2014   - program 48. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/86/2014   - změny v rozpočtu města č. 7/2014
 • RM/87/2014   - návrh smlouvy s provozovatelem kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení ELEKTROWIN, a.s.
 • RM/88/2014   - prodej hasičské Avie za cenu 22.000 Kč Sboru dobrovolných hasičů Hradiště

JMENUJE:

 • RM/89/2014   - na základě výsledku konkurzního řízení ze dne 16.5.2014 paní Mgr. Štěpánku Löffelmannovou na vedoucí pracovní místo ředitele Základní školy Kasejovice s účinností od 1.7.2014 na období 6 let

SOUHLASÍ:

 • RM/90/2014   - s koupí stodoly na parc. č. 460 a bývalého špýcharu na parc. č. 444 v k.ú. Kasejovice od Agrochovu Kasejovice – Smolivec, a.s. a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/91/2014   - zápis z konkurzního řízení pro posuzování uchazečů o jmenování do funkce  ředitele Základní školy Kasejovice
 • RM/92/2014   - závěrečný účet města Kasejovice za rok 2013 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení
 • RM/93/2014   - vyjádření náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví k žádosti o spolupráci při zajištění praktického lékaře v Kasejovicích
 • RM/94/2014   - sdělení ředitele Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje k pravidlům odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek sboru dobrovolných hasičů

DOPORUČUJE:

 • RM/95/2014   - zastupitelstvu ke schválení účetní závěrku města Kasejovice za rok 2013 s vědomím výsledku přezkoumání auditorem a doporučuje převést výsledek hospodaření ve výši 3.860.401,69 Kč na účet nerozděleného zisku

V Kasejovicích 16.5.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 26.05.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 11.06.2014