USNESENÍ ze 48. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 48. schůze Rady města Kasejovice konané dne 9. prosince 2009 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Bere na vědomí:

 • 469/2009 vydání kalendářů s podporou firem
 • 470/2009 rozpočtový výhled Města Kasejovice
 • 471/2009 rozpočet Města Kasejovice na rok 2010
 • 472/2009 žádost p. Bajzy o zavedení veřejného osvětlení k jeho domu

Souhlasí:

 • 473/2009 s tím, aby Základní škola Kasejovice přijala finanční dar ve výši 2 306 Kč na úhradu nákladů spojených s výukou plavání pro I. třídu
 • 474/2009 s tím, aby Základní škola Kasejovice přijala finanční dar ve výši 39 888 Kč na nákup keramické peci
 • 475/2009 se zněním nájemní smlouvy: na pronájem pozemku v Řesanicích s Jiřím Panuškou a na pronájem nebytových prostor (obchod v Řesanicích) s p. Hauserem
 • 476/2009 s odepsáním pohledávky města na částku 1610 Kč (neuhrazené vodné v bytě)

Schvaluje:

 • 477/2009 povinnost Základní a Mateřské školy Kasejovice žádat zřizovatele (Radu města Kasejovice) o souhlas v případě nákupu drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v částce nad 20 000 Kč a nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • 478/2009 odměny ředitelům škol z rozvojové programu „Zvýšení nenárokových složek platů a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků s ohledem na kvalitu jejich práce“ za míru účasti na tvorbě, inovaci a evaluaci školního vzdělávacího programu a koordinaci těchto činností
 • 479/2009 žádost Základní školy Kasejovice o nákup interaktivní tabule a keramické peci
 • 480/2009 poplatek za přechodný pronájem bytu v DPS Kasejovice ve výši 40 Kč na den
 • 481/2009 program jednání zastupitelstva a datum 17.12. 2009
 • 482/2009 záměr pronájmu pozemku v k. ú. Kasejovice, Řesanice, Kladrubce, Přebudov, Podhůří
 • 483/2009 13. změny rozpočtu města, jenž jsou nedílnou součástí usnesení

Doporučuje schválit:

 • 484/2009 rozpočet města na rok 2010

V Kasejovicích dne 09.12.2009

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 09.12.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 25.12.2009