USNESENÍ ze 49. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 49. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 25.6.2014 na radnici v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice

SCHVALUJE

 • RM/96/2014   - program 49. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/97/2014   - odměny ředitelům základní a mateřské školy za hospodářské výsledky škol v r. 2013
 • RM/98/2013   - nákup a položení linolea v Mateřské škole v Kasejovicích
 • RM/99/2014   - žádost p. Františka Trefného o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v Kasejovicích a žádost pí Vlasty Kněžínkové o výměnu bytu v domě s pečova- telskou službou v Kasejovicích
 • RM/100/2014 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Přebudov (části pozemků parc. č. 226/1 a 227/1 v majetku města za část pozemku parc. č. 10/3 ve vlastnictví Veroniky Lukáčové s tím, že rozdíl výměr pozemků bude finančně kompenzován ze strany žadatelky)
 • RM/101/2014 - vyhlášení záměru směny pozemků v k.ú. Kasejovice (pozemek parc. č. 321/13 v majetku města za pozemky parc. č. 1594/3, 1602/50 a 1659/5 ve vlastnictví Josefa Hulače s tím, že rozdíl výměr pozemků bude finančně kompenzován ze strany žadatele)  
 • RM/102/2014 - odměnu fotbalistům TJ Sokol Kasejovice za 1. místo v Krajské soutěži žáků 2013-14 pořádané Plzeňským krajským fotbalovým svazem ve výši 11.500 Kč
 • RM/103/2014 - seznam hrobů významných kasejovických občanů, o které bude město pečovat
 • RM/104/2014 - zveřejňování smluv uzavřených městem nad částku 50.000 Kč na webových stránkách města www.kasejovice.cz od 1.7.2014
 • RM/105/2014 - vyřazení knih z městské knihovny z důvodu duplicity, zastarání a opotřebení v počtu 1.330 svazků
 • RM/106/2014 - finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč z Programu přímé podpory neziskových organizací p. Milanu Šmídovi z Podhůří na pořádání 24. ročníku tradičního nohejbalového turnaje „Memoriál Josefa Smrčky“ 16.8.2014 v Podhůří
 • RM/107/2014 - přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Kasejovice ve výši 600.830 Kč na „Opravu většího rozsahu cisternové automo- bilové stříkačky“ (Tatra 148)

SOUHLASÍ:

 • RM/108/2014 - s nejnižší nabídkou firmy Václav Kotlík, Štěchovice na akci „Oprava malého rybníka v Řesanicích“
 • RM/109/2014 - s návrhem Vnitřních pravidel pečovatelské služby města Kasejovice
 • RM/110/2014 - s pořádáním dětských letních táborů organizace Pionýr Nepomuk na táborové základně v Přebudově

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/111/2014 - průběh jednání ve věci návrhu smlouvy k odprodeji pozemků pod hasičskou zbrojnicí v k.ú. Kladrubce
 • RM/112/2014 - zadání zakázky malého rozsahu na opravu hasičské cisternové automobilové stříkačky Tatry 148 s 50 % dotací od Plzeňského kraje
 • RM/113/2014 - vyjádření Správy železniční dopravní cesty ke kupní ceně bývalé vodárny u nádraží     
 • RM/114/2014 - podklady pro standardizaci Místní akční skupiny Pošumaví na období 2012 – 2020, které předkládá zastupitelstvu ke schválení
 • RM/115/2014 - informace o projednání oprav a údržby městského majetku

V Kasejovicích 25.6.2014

Ing. Marie Čápová, starostka
MVDr. Václav Červený, místostarosta
Eva Chárová, členka rady
Bc. Václav Jakubčík, člen rady
Václav Kalbáč, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 25.06.2014

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.08.2014