USNESENÍ ze 50. schůze Rady města Kasejovice

USNESENÍ ze 50. schůze Rady města Kasejovice konané dne 15. února 2010 na Městském úřadě v Kasejovicích.

Rada města Kasejovice:

Schvaluje:

 • 493/2009 odpisové plány dlouhodobého hmotného majetku na rok 2010 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
 • 494/2009 návrh čerpání příspěvku na provoz v roce 2010 v Základní a Mateřské škole Kasejovice
 • 495/2009 žádost J.Š., bytem Životice o přidělení bytu v DPS Kasejovice
 • 496/2009 záměr pronájmu letního kina za těchto podmínek: pronájem 1 Kč za rok + pomoc města s údržbou areálu (sečení, nátěr promítací plochy)
 • 497/2009 prodloužení pronájmu pozemku u letního kina J. Š., bytem Kasejovice do 31.12. 2010 za cenu 300 Kč/rok
 • 498/2009 změny v rozpočtu města

Bere na vědomí:

 • 499/2009 informaci starostky o uložení volných finančních prostředků na běžném účtu
 • 500/2009 zpráva zubní lékařky MUDr. Krhounové o provozování praxe
 • 501/2009 informace starostky o situaci Dobrovolného svazku obcí pro odpadové hospodářství
 • 502/2009 informace starostky o přípravě oslav 65. výročí osvobození Československa

Souhlasí:

 • 503/2009 s tím, aby Mateřská škola Kasejovice přijala finanční dar ve výši 5 000 Kč jako příspěvek na doprovod dětí dojíždějících do školky od Obce Nezdřev a s tím, aby Základní škola Kasejovice přijala finanční dar ve výši 6 000 Kč od Dvůr Lnáře s. r. o. na kulturní a sportovní akce pro děti
 • 504/2009 se zněním Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančních příspěvků Plzeňskému kraji za zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje
 • 505/2009 se zněním dodatkům ke Smlouvě o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Kasejovice
 • 506/2009 se zněním nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Kasejovice, Řesanice, Kladrubce, Přebudov a Podhůří s Výrobně hospodářským družstvem Oselce
 • 507/2009 se zněním dodatků ke smlouvám na pronájem pozemku s p. Lazarikovou, s p. Šollem, s p. Vocelkou

Neschvaluje:

 • 508/2009 žádost o Ing. Z.P. o přidělení bytu v domě č. p. 11 v Řesanicích

V Kasejovicích dne 15.02.2010

Ing.Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Stanislav CHÁRA, člen rady
Josef VIKTORA, člen rady

Vyvěšeno na úřední desku: 15.02.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 03.03.2010