USNESENÍ ze 9. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 9. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 27. července 2011 na radnici v Kasejovicích

SCHVALUJE:

RM/136/2011  - změny v rozpočtu města č. 9/2011, jenž budou nedílnou součástí usnesení

RM/137/2011  - dodavatelem akce „Rekonstrukce části vodovodu Chloumek, včetně přípojek“ firmu Kanalizace a vodovody, a. s., Sedlec 195, 332 02  Starý Plzenec

RM/138/2011   - nabídku GPL Invest, s. r. o. na zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten na hřišti TJ Sokol Kasejovice

RM/138/2011   - opravu podlahy v tělocvičně a pověřuje starostku města jednáním ve věci ponížení ceny za opravu

RM/138/2011   - finanční příspěvek ve výši 3 000 Kč SDH Kladrubce na uspořádání Pouťového turnaje v malé kopané v Kladrubcích  

RM/139/2011   - finanční příspěvek ve výši 40 000 Kč ZO Českého svazu chovatelů Kasejovice na vodovodní přípojku

SOUHLASÍ:

RM/140/2011   - se zněním Smlouvy o smlouvě budoucí mezi Městem Kasejovice a TJ Sokol  Kasejovice včetně příloh Darovací smlouvy a Smlouvy o výpůjčce

RM/141/2011   - se zněním Smluv o dílo: Komunikace – zdravotního střediska; Komunikace – Kladrubce; Oprava lehkoatletického oválu; Vodovod Chloumek

RM/142/2011   - se zněním Veřejnoprávních smluv o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí pro obce Nezdřev, Hradiště a Životice

JMENUJE:

RM/143/2011   -  komisi pro otevírání a hodnocení nabídek na stavbu „Rekonstrukce a přístavba fotbalové tribuny a šaten na hřišti TJ Sokol Kasejovice“ ve složení:  GPL Invest s. r. o., A. Vochová (projektantka), Ing. M. Čápová (starostka), Z. Kučerová (odbor výstavby), E. Chárová (radní) – náhradníci zástupce fi GPL Invest, A. Netrvalová, MVDr. V. Červený, B. Chaloupková, V. Jakubčík

RM/144/2011   - komisi pro inventarizaci muzejních sbírek v depozitáři ve složení: MVDr. V. Červený, I. Sudová, L. Černá 

BERE NA VĚDOMÍ:

RM/145/2011   - změnu ocenění pozemků v k. ú. Polánka, Kasejovice a Řesanice po      provedení komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Polánka

Kasejovicích dne 27. července 2011

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady 

Vyvěšeno na úřední desku: 27.07.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 12.09.2011