Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kasejovice

Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva města Kasejovice konaného dne 12. března 2013 v klubovně tělocvičny Základní školy v Kasejovicích.

Zastupitelstvo města Kasejovice:

I. s c h v a l u j e

 • 141/2013 - změny rozpočtu města Kasejovice č. 3 a to finanční příspěvek Základní škole Kasejovice ve výši 200 000 Kč na nákup interaktivních tabulí a kopírky a finanční příspěvek Římskokatolické farnosti Kasejovice ve výši 210 000 Kč na dokončení opravy varhan.
 • 142/2013 - inventarizaci majetku města Kasejovice k 31.12.2012
 • 143/2013 - prodej pozemku v k.ú. Újezd u Kasejovic – část.par.č. 1335/1 manželům Simandlových, bytem Dobřichovice za cenu 30,-Kč 1m2 (výměra - dle současného zaplocení) s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující
 • 144/2013 - prodej pozemku v k.ú. Polánka u Kasejovic – část.par.č. 645/1 o výměře 3 m2 panu Jindřichu Pohankovi, bytem Polánka za cenu 30 Kč s podmínkou, že veškeré poplatky spojené s prodejem uhradí kupující

II. s o u h l a s í

 • 145/2013 - s podáním žádosti do Operačního programu Životního prostředí - 45.výzvy
 • na rychloobrátkové projekty (nákup kontejnerů na komunální odpad)

III. v z a l o n a v ě d o m í

 • 146/2013 - informativní zprávu o činnosti Rady města Kasejovice za období od 14.12. 2012- 12.3. 2013
 • 147/2013 - zprávu finančního výboru a kontrolního výboru
 • 148/2013 - změny v rozpočtu města č.14/2012, č.1 a č.2/2013 schválené radou města dle pověření zastupitelstva města ze dne 8.12.2011 a 13.12.2012
 • 149/2013 - Informace o:
  • příslibu dotace na výstavbu sběrného dvora ze SFŽP
  • příslibu dotace na zpracování územního plánu z Integrovaného operačního programu
  • příslibu dotace na opravu kapliček a křížků z programu Leader
  • vyhlášené poptávce na dodavatele elektřiny, plynu a telefonních služeb
  • probíhajících pozemkových úpravách v k.ú. Chloumek a Řesanice
  • plánovaných stavebních pracích (rybníky – Újezd)
  • ceně vodného a stočného v Kasejovicích a v Újezdě za rok 2012 a návrhu na rok 2013
  • podání žádosti o vydání historického majetku obce – pozemků z majetku ČR

V Kasejovicích dne 12. března 2013

 

starostka města: Ing. Marie ČÁPOVÁ
ověřovatele zápisu: Josef PĚČEK, Josef ŠIMÁNĚ

Vyvěšeno na úřední desku: 25.03.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 10.04.2013