Slovo starostky k znovuzískání statutu města

Dne 22.11. 2006 se zástupci obce – starostka obce Marie Čápová a místostarosta obce MVDr. Václav Červený zúčastnili slavnostního aktu předání dekretu o stanovení obce Kasejovice městem.

Předání se uskutečnilo v zasedací místnosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Dekret byl předán předsedou Poslanecké sněmovny ing. Miloslavem Vlčkem.

Na základě § 3 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích a usnesení Zastupitelstva obce Kasejovice požádala obec Kasejovice předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky o stanovení obce Kasejovice městem. Dle tohoto výše uvedeného zákona doložila, že obec Kasejovice ke dni 17. května 1954 byla městem. Obec Kasejovice předložila kopii Protokolu sepsaného dne 16.května 1877, kdy na schůzi výborové všichni radní a pani výborové projednali, aby „městečko Kasejovice do stavu měst vřadeno a takto za město povýšeno bylo“. Dále byla předložena i reprodukce výnosu ze dne 12.května 1878, kterým byly Kasejovice povýšeny na město a dopis okresního hejtmana Městské radě v Kasejovicích ze dne 7.6.1878.

Téměř přes 700 let byly Kasejovice městysem, později se uvádí městečko.
Od 28.května 1878 se staly Kasejovice městem. S účinností zákona o národních výborech ke dni 17.května 1954 nastal proces „sovětizace“ národních výborů: vývoj orgánů jednotné lidové správy k místním orgánům státní moci, k orgánům pracujícího lidu atd.

Jde nám pouze o pocit sounáležitosti občanů a aby se nikdo z návštěvníků naší obce nedivil použití pojmu náměstí. Jde nám o návrat statutu, o který nás připravil minulý režim.
Navrácení statutu „město Kasejovice“ zpět do legislativy znamená pouze pro nás menší finanční výdaje na nová razítka, obálky a hlavičkové papíry, což je pro nás zanedbatelné, ale nesrovnatelný je kladný dopad na zvýšení sebevědomí občanů. Ze zkušenosti víme, že naši občané bývalého statutu města vážili a při každé příležitosti tento fakt připomínali. Vnímali jsme to, jako určitý dluh nás, představitelů obcí, i jako dluh státu a zákonodárného sboru vůči občanům.

Věříme, že přidělení statutu města posílí lokální identitu obyvatel Kasejovic a napomůže obnovení historické paměti a nepřímo posílí i společenství občanů Kasejovic.

Čápová Marie starostka

Autor článku: Čápová M.

Autor fotografií:

Publikováno: 22.11.2006

Aktualizováno: 23.08.2019