USNESENÍ z 31. jednání Rady města Kasejovice

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Kasejovice konaného dne 28.března 2013 na radnici v Kasejovicích.

SCHVALUJE:

 • RM/410/2013  - program 31. jednání Rady města Kasejovice
 • RM/411/2013  - změny v rozpočtu města č. 4/2013, jenž jsou nedílnou součástí usnesení
 • RM/412/2013  - převod výsledku hospodaření z roku 2012 z hlavní činnosti ve výši 1 971 922,35 Kč a z hospodářské činnosti ve výši 30 368,17 Kč ze syntetického účtu  431 na syntetický účet 432   
 • RM/413/2013  - dodavatele akce „Oprava křížků a kapliček v majetku města“ firmu STAFIS KT Pačejov s.r.o.
 • RM/414/2013  - TJ Sokol Kasejovice finanční příspěvek na činnost mládeže ve výši 49 600 Kč z Programu neziskových organizací
 • RM/415/2013  - žádost pana Ladislava Vávry, bytem Chanovice 56 do Domu s pečovatelskou službou v Kasejovicích 

SOUHLASÍ:

 • RM/416/2013  - se zněním Smlouvy o dílo „Oprava křížků a kapliček v majetku města“ mezi Městem Kasejovice a firmou STAFIS KT  Pačejov s.r.o..      
 • RM/417/2013  - se zněním Smlouvy o výpůjčce nádob na třídění komunálního odpadu mezi Městem Kasejovice firmou EKO-KOM, a. s. 

POVĚŘUJE:

 • RM/418/2013  - starostku města dále jednat s dodavateli energií ohledně ceny a s řediteli škol ve věci změny dodavatele energií

BERE NA VĚDOMÍ:

 • RM/419/2013   - žádost pana Ondřeje Tesaře o odkoupení pozemku parc. č. 116/3 a 115/3 v k. ú. Kasejovice
 • RM/420/2013  - žádost pana Pavla Týce a slečny Markéty Hlavničkové o zpevnění obecního pozemku před domem č. p. 77 v Kasejovicích
 • RM/421/2013  - zprávu o průběhu podání  žádosti do Operačního programu Životního prostředí  - 45.  výzvy na rychloobrátkové projekty na nákup komunální techniky
 • RM/422/2013  - žádost Domova Rakovice, okr. Písek o finanční příspěvek na výstavbu venkovního výtahu  

STANOVUJE:

 • RM/423/2013  -  sazbu za hlášení místního rozhlasu 30 Kč + DPH.

Kasejovicích dne 28. březen 2013

Ing. Marie ČÁPOVÁ, starostka 
MVDr. Václav ČERVENÝ, místostarosta 
Bc. Václav JAKUBČÍK, člen rady
Václav KALBÁČ, člen rady
Eva CHÁROVÁ, člen rady 

Vyvěšeno na úřední desku: 28.03.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 13.04.2013